3

Vážené sestry a važení bratři, vážení členové TJ Sokol Měnín.


Ve dnech 10/11/12. 03. 2017 se budou vybírat členské příspěvky pro rok 2017. Výše členských příspěvků se pro rok 2017 a případně pro následující roky změnila (další info zde).

V sobotu 25.03.2017 se v sokolovně Měnín od 16:00h. uskuteční velmi zásadní valná hromada (dále jen VH). Pozvánka, včetně navrženého programu, Vám bude doručena v rámci výběru členských příspěvků.

Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání VH a případných změn
3. Volba mandátové, návrhové, volební komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Zpráva o činnosti jednoty za uplynulé období a kontrola usnesení z minulé VH
5. Zpráva o hospodaření jednoty
6. Zpráva kontrolní komise
7. Zprávy o činnosti oddílů
8. Plán činnosti na další období
9. Návrh rozpočtu na příští období
10. Volba nového jednatele (doplňující volby)
11. Převod majetku TJ Sokol Měnín na Obec Měnín (hledání řešení financování činnosti a především rekonstrukce a modernizace budovy sokolovny a areálu sokolovny, případně výstavby nové haly)
12. Diskuse, připomínky, návrhy
13. Návrh usnesení a schválení usnesení VH
14. Závěr

S ohledem na závažnost projednávaných bodů, především pak bodu týkajícího se případného převodu majetku TJ Sokol Měnín na Obec Měnín, si dovoluji apelovat na Vaši účast na VH.

Chtěl bych prosím požádat všechny členy TJ Sokol Měnín starší 18-ti let (tj s volebním právem), aby se takto důležité a "zlomové" VH zúčastnili. Bude se rozhodovat o naší budoucnosti!

za TJ Sokol Měnín, Ing. Dušan Kubela, starosta jednoty